Senagat suwy sowadyjy çiller 1HP-30HP

Gysga düşündiriş:

Senagat suw sowadyjylary, galyplaryň ýa-da maşynlaryň sowamagyny güýçlendirmek üçin otag temperaturasynda suwy belli bir temperaturada sowatmak üçin kompressorlary ulanýarlar.Esasan üç sany özara baglanyşykly ulgam bar: sowadyjy aýlanyş ulgamy, suw aýlanyş ulgamy we elektrik awtomatiki dolandyryş ulgamy.XIEYI howa bilen sowadylan aýlaw sowadyjy, ýokary hilli we owadan görnüşi bilen içerde we daşary ýurtda ösen we häzirki zaman tehnologiýalaryny siňdirýär.Gowy öndürijiligi, pes sesi bar, ýüklere görä sazlanýar we enjamyň ömrüni uzaltmak üçin awtomatiki usulda işleýär.Amal ýönekeý, wagt sazlanýar, şowsuzlyk derejesi pes we howpsuzlyk ýokary.Plastmassa enjamlary, elektroplatirleme, plazma pürküji, ösümlikler, myhmanhanalar, himiýa serişdeleri, hassahanalar we beýleki senagat ýataklary ýaly ägirt uly we giň programmalar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Senagat çiller programmasy:
Kauçuk we plastmassa enjamlary
Mehaniki gurallary sowatmak
Senagat we ylmy KCD kameralary
Senagat lazer sowadyşy
Lazer kesmek, kebşirlemek we burawlamak

Amallara gözegçilik
Ondarymgeçiriji pudagynda prosese gözegçilik

Önümiň galyplaýyş siklini azaltmak üçin galyndylary sowatmak üçin ulanylýar, şeýle hem enjamyň adaty temperaturada ýa-da sowadylmaly beýleki önümçilik ýerlerinde saklanmagyny üpjün etmek üçin enjamlary sowatmak üçin ulanylýar.

Aýratynlyk

Sowadyjy temperatura 7 ~ 25 range
Poslamaýan polat izolýasiýa suw çüýşesi
Buzlama garşy gorag enjamy
R410A ekologiýa taýdan arassa sowadyjy ulanmak, gowy sowatmak täsiri
Sowadyjy ulgam ýokary we pes basyş gözegçiligini goraýar
Kompressoryň we nasosyň ikisinde-de artykmaç gorag bar
Highokary takyklyk gözegçisini ulanyp, displeýiň takyklygy ± 1 reach ýetip biler
Marka kompressory, pes ses, ýokary energiýa netijeliligi, uzak ömri kabul ediň
Finlenen kondensator, gowy ýylylyk geçiriji täsiri, çalt ýylylyk ýaýramagy, sowadyjy suw bilen üpjün etmegiň zerurlygy ýok
Sowuklama kuwwatyny deňleşdirmek, takyk temperatura gözegçiligini gazanmak we enjamyň ýygy-ýygydan başlamagyndan we durmazlygy üçin gyzgyn gaz aýlaw klapany bilen enjamlaşdyryldy
Merkezleşdirilen gözegçiligi amala aşyryp bilýän RS485 aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyryldy

Senagat çillerleri barada öwrenmek üçin XIEYI bilen habarlaşyň
Standardhli standart we adaty senagat çiller zerurlyklary barada has giňişleýin kömek üçin XIEYI bilen habarlaşyň.

Spesifikasiýa

Kompressor güýji: 3HP ~ 30HP
Sowadyş kuwwaty: 7,138 ~ 75,852Kkal / sag (8.3 ~ 88.2kW)
Sowadyjy: Freon R407C / R134A / R22
Üpjünçilik naprýa .eniýesi: Üç fazaly 220V / 380V / 400V / 440V 50Hz / 60Hz
Sowadylan suw nasosynyň güýji: 0,5 ~ 4HP
Sowadylan suwuň temperaturasy: 5 ~ 20 reg kadalaşdyryp biler
Daşky gurşawyň temperaturasy: ≤35 ℃

sretfg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň