Habarlar

 • Sapphire Standard Precision Plane Windows

  Sapphire Standard Precision Plane Windows

  Sapphire Standard Precision Plane Window Standard Precision Sapphire Windows, paralel tekiz plastinka bolup, adatça elektron datçikler ýa-da daşky gurşawyň detektorlary üçin gorag penjiri hökmünde ulanylýar.Penjiräni saýlanyňyzda penjiräniň materialyna, geçirişine, tra ... üns berilmelidir.
  Koprak oka
 • Bariý florid uçary Windows

  Bariý florid uçary Windows

  Barium florid uçary Windows Barium floridi (BaF2) Windows paralel tekiz plastinka bolup, adatça elektron datçikler ýa-da daşky gurşawyň detektorlary üçin gorag penjiri hökmünde ulanylýar.Penjiräni saýlanyňyzda, penjiräniň materialyna, geçirişine, geçiriş zolagyna, ...
  Koprak oka
 • -120 dereje gazanyň sowuk duzagy Giriş

  -120 dereje gazanyň sowuk duzagy Giriş

  -120 dereje gazanyň sowuk duzagy Giriş Gaz görnüşli sowuk duzak, wakuum örtükli sowuk duzak, biohimiki nebit synaglary, pes temperaturaly suwuk hammam, gaz almak we neşe doňdurmagy ýaly dürli maksatlar üçin amatly ultra pes temperatura doňdurma enjamydyr. guratmak....
  Koprak oka
 • UV birleşdirilen silika ýokary takyk tekiz penjire

  UV birleşdirilen silika ýokary takyk tekiz penjire

  UV birleşdirilen silika ýokary takyk tekiz penjire ýokary takyklyk UV birleşdirilen silika Windows paralel tekiz plastinka, adatça elektron datçikler ýa-da daşky gurşawyň detektorlary üçin gorag penjiri hökmünde ulanylýar.Penjiräni saýlanyňyzda, penjiräniň materialyna, geçirişine, ...
  Koprak oka
 • Dürli süzgüç görnüşleri we esasy aýratynlyklary

  Dürli süzgüç görnüşleri we esasy aýratynlyklary

  Dürli süzgüç görnüşleri we esasy aýratynlyklar Aslynda optiki süzgüçleri birnäçe görnüşe bölüp bolar we optiki süzgüçleriň bu dürli görnüşleri aşakda görkezilýär.1. Absorbsiýa süzgüji: Siňdiriş süzgüji ýörite boýaglary rezin ýa-da aýna materiallaryna garyşdyrmak arkaly ýasalýar.Şoňa görä ...
  Koprak oka
 • IR obýektiw bilen adaty linzanyň arasyndaky tapawut

  IR obýektiw bilen adaty linzanyň arasyndaky tapawut

  IR obýektiw bilen adaty linzanyň arasyndaky tapawut Adaty obýektiw gijelerine infragyzyl ýagtylygy ulananda, fokus ýagdaýy üýtgär.Suraty bulaşdyrýar we düşnükli etmek üçin sazlamaly.IR obýektiwiniň ünsi infragyzyl we görünýän ýagtylykda yzygiderli.Şeýle hem bar ...
  Koprak oka
 • Infragyzyl ýakynlaşdyrma obýektiwine syn we aýratynlyklary

  Infragyzyl ýakynlaşdyrma obýektiwine syn we aýratynlyklary

  Infragyzyl ýakynlaşdyrma obýektiwine syn we aýratynlyklary Infragyzyl ulaltmak obýekti, dürli giň we dar görmek burçlaryny, dürli ululykdaky suratlary we dürli sahna aralyklaryny almak üçin belli bir çäkde fokus uzynlygyny üýtgedip bilýän kamera linzasydyr.Infragyzyl ulaltmak obýekti atyş aralygyny üýtgedip biler ...
  Koprak oka
 • Optiki penjire näme?Optiki penjiräniň funksiýasy we ýörelgesi

  Optiki penjire näme?Optiki penjiräniň funksiýasy we ýörelgesi

  Optiki penjire näme?Optiki penjiräniň wezipesi we ýörelgesi Optiki penjireler, datçikleri we beýleki elektronikany daşky gurşaw şertlerinden goramak üçin döredilen tekiz, parallel, aýdyň optiki ýüzlerdir.Optiki penjire saýlamak pikirleri material geçiriş teklibini öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • AR örtük

  Lazer çyzykly AR örtügi (V örtük) Lazer optikasynda netijelilik möhümdir.V-palto diýlip atlandyrylýan lazer çyzygyna garşy örtükler, şöhleleri mümkin boldugyça nola ýakynlaşdyrmak arkaly lazer geçirijiligini ýokarlandyrýar.Pes ýitgiler bilen bilelikde, V örtüklerimiz 99,9% lazer geçirişine ýetip biler.Bu AR ...
  Koprak oka
 • Takyk optika önümçiligi

  Takyk optika önümçiligi, ýokary derejeli optiki linzalary we tekiz penjire linzalaryny, prizmalary, sferik aýnalary we asfera ýüzlerini, ýöriteleşdirilen ýörite görnüşli önümleri we örtükleri öz içine alýan ýokary derejeli optiki linzalary we ösen optiki gurallary dizaýn we öndürmegi aňladýar we dürli görnüşli üpjün edip biler. ma ...
  Koprak oka
 • Optiki ulgam gurnama

  Optiki ulgam gurnama

  Optiki ulgam gurnama Optiki ulgamlar dürli önümlerden we optiki böleklerden durýar.Optiki gurnamalarda dürli lazer ýa-da şöhle manipulýasiýasy, fokusirlemek, gurnamak we deňleşdirmek ýaly standart lazer ýa-da optiki talaplary çözmek üçin toplumlar bar.Dizaýn edilende ...
  Koprak oka
 • Inçe film lazer polýarizatorlary

  Inçe film lazer polýarizatorlary precokary takyk optiki komponentleriň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde polýarizirlenen ýagtylyk tolkunlaryny döredýän ýa-da dolandyrýan dürli enjamlary öndürmekde ýöriteleşýäris.Hususan-da, ikitaraplaýyn plastinka polýarizatorlary, kub ýa-da ... ýaly polýarizator optikasynyň doly setirini hödürleýäris.
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6