Önümler

 • -30 ℃ ~ 50 atylylyk we sowadyjy çiller

  -30 ℃ ~ 50 atylylyk we sowadyjy çiller

  XYJR seriýaly gyzgyn we sowuk goşa maksatly temperatura gözegçilik enjamy, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin XIEYI kompaniýasy tarapyndan işe girizildi.Aýlanýan suwy sowatmagy we ýylatmagy üpjün edýän goşa maksatly maşyn.Gubka öndürmekde, sauna basseýninde, köpükli köpük, lukmançylyk we himiýa senagatynda giňden ulanylýar.

 • Sowuklama aýlanyş ulgamy

  Sowuklama aýlanyş ulgamy

  Howa sowadylan / möhürlenen ulgamyň ugrukdyrylyşy

  Toplumlaýyn suw çüýşeleri täze gurnamalar, giňelmeler ýa-da çalyşmalar üçin kynçylykly enjamlary çalyşmagy azaldýar.

  Ykjam we kiçi giňişlik görnüşi.

  Turbalary gysmak we adaty gaýyşlar bilen aýyrmak kynçylyklaryny aradan aýyrmak üçin bir kran bilen aýryp bolýar.

  Aýlanýan burun ugruny erkin üýtgedip bolýar.

  Şeýle hem, senagat tehnikasy we analitiki ölçeg enjamlary ýaly ýylylyk öndürýän komponentleri sowatmak üçin giňden ulanylyp bilner.Howpsuzlyk aýratynlyklarynyň giň toplumyna eýedir we köp sanly amaly üçin amatly.

 • Senagat suwy sowadyjy çiller 1HP-30HP

  Senagat suwy sowadyjy çiller 1HP-30HP

  Senagat suw sowadyjylary, galyplaryň ýa-da maşynlaryň sowamagyny güýçlendirmek üçin otag temperaturasynda suwy belli bir temperaturada sowatmak üçin kompressorlary ulanýarlar.Esasan üç sany özara baglanyşykly ulgam bar: sowadyjy aýlanyş ulgamy, suw aýlanyş ulgamy we elektrik awtomatiki dolandyryş ulgamy.XIEYI howa bilen sowadylan aýlaw sowadyjy, ýokary hilli we owadan görnüşi bilen içerde we daşary ýurtda ösen we häzirki zaman tehnologiýalaryny siňdirýär.Gowy öndürijiligi, pes sesi bar, ýüklere görä sazlanýar we enjamyň ömrüni uzaltmak üçin awtomatiki usulda işleýär.Amal ýönekeý, wagt sazlanýar, şowsuzlyk derejesi pes we howpsuzlyk ýokary.Plastmassa enjamlary, elektroplatirleme, plazma pürküji, ösümlikler, myhmanhanalar, himiýa serişdeleri, hassahanalar we beýleki senagat ýataklary ýaly ägirt uly we giň programmalar bar.

 • WVCP4200 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  WVCP4200 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  Çalt eriş
  Sowuk duzak -135 to çenli sowadyldy
  Pump down Times-i 25% -den 50% -e çenli azaldyň
  Pes energiýa sarp etmek
  CFC we HCFC-lerden daşky gurşawa minimal täsir

 • WVCP6000 Suw bugy kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  WVCP6000 Suw bugy kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  Çalt eriş
  Sowuk duzak -135 to çenli sowadyldy
  Pump down Times-i 25% -den 50% -e çenli azaldyň
  Pes energiýa sarp etmek
  CFC we HCFC-lerden daşky gurşawa minimal täsir

 • Daşky gurşaw sowadyjy patenti

  Daşky gurşaw sowadyjy patenti

  1.WVCP seriýasy pes temperatura garyşyk sowadyjy kabul edýär
  2. CFC / HCFC-lerden başga, ekologiýa taýdan arassa HFC garyşyk sowadyjy
  3. Ulgamda nebitiň petiklenmegi we durnukly işleýşi ýok
  4. energyokary energiýa netijeliligi
  5. Ulanylýan sowadyjy suw temperaturasynyň giň diapazony
  6. Buglanmagyň uly gizlin yssy, çalt sowatmak we eremek
  7.Kompressoryň gowy iş şertleri, uly howa gowşuryş koeffisiýenti, pes sorujy we çykaryş temperaturasy bar
  8. Sowadyjy işini öz-özüňi utgaşdyrmagyň güýçli funksiýasy.
  9.Himiki häsiýetleri durnukly, zäherli we ýangyjy däl.

 • WVCP3600 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  WVCP3600 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  Çalt eriş
  Sowuk duzak -135 to çenli sowadyldy
  Pump down Times-i 25% -den 50% -e çenli azaldyň
  Pes energiýa sarp etmek
  CFC we HCFC-lerden daşky gurşawa minimal täsir

 • WVCP2600 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  WVCP2600 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  Çalt eriş
  Sowuk duzak -135 to çenli sowadyldy
  Pump down Times-i 25% -den 50% -e çenli azaldyň
  Pes energiýa sarp etmek
  CFC we HCFC-lerden daşky gurşawa minimal täsir

 • WVCP3000 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  WVCP3000 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  Çalt eriş
  Sowuk duzak -135 to çenli sowadyldy
  Pump down Times-i 25% -den 50% -e çenli azaldyň
  Pes energiýa sarp etmek
  CFC we HCFC-lerden daşky gurşawa minimal täsir

 • WVCP550 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  WVCP550 Suw buglary kriopump kriogen sowadyjy ulgamlar

  Çalt eriş
  Sowuk duzak -135 to çenli sowadyldy
  Pump down Times-i 25% -den 50% -e çenli azaldyň
  Pes energiýa sarp etmek
  CFC we HCFC-lerden daşky gurşawa minimal täsir

 • Krio generatorlarynyň syzyş synagy

  Krio generatorlarynyň syzyş synagy

  Krio generatorlarynyň syzyş synagy

 • Yzyna hyzmat etmek

  Yzyna hyzmat etmek

  Polikold müşderiniň önümçiligini üpjün etmek üçin gaýtadan zawodyň hyzmatyna geçdi.
  Daşary ýurt zawody köne döwülen enjamlary abatlamak üçin zawodymyza iberýär.Şol bir wagtyň özünde, adaty öndürijiligi bolan şol bir modelli enjamy daşary ýurt zawodyna iberýäris.

12Indiki>>> Sahypa 1/2