Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Biziň bahalarymyz modele degişlidir.Modelini saýlamak üçin web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň bahany size ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

, Ok, iň az sargyt mukdary 1PCS

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, resminamalaryň köpüsini CE şahadatnamalary, hasap-faktura şahadatnamalary bilen üpjün edip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Garnituralar üçin gurşun wagty 7 gün töweregi.Maşynlar üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Goýum möhleti, goýumyňyzy alanymyzda güýje girýär we önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamamyz bar.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da nagt edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, ugratmazdan ozal 70% balans.

Önüm kepilligi näme?

BL senesinden 24 aý.Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?